We are glad to introduce our conference call to all the Hmong people around the world to come and listen. Our conference call is a place where everyone can call and listen, learn, teach and socialize with each other. If everyone is serious about supporting our community, they are more than welcome to. We can all participate and help one another by learning each other’s mistakes we made in the past, and or present time. Everyone can help make a difference, and in time; we can make a change for our Hmong community to have a better brighter future. It’s our pleasure to have you join our conference call. Our conference call is open 24 hours 7 days a week.

Zoo siab txais tos nej txhua tus tuaj rau hauv peb lub xov tooj cua hmoob tig kho hmoob lub webpage. Peb zoo siab qhia rau peb cov hmoob nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj no kom paub txog peb hmoob lub free conference uas nej hu tuaj no. Peb Lub conference no yog ib qhov chaw uas peb cov hmoob thoob plaws hauv ntiaj teb no tuaj sib tham, sib koom thiab tuaj mloog ua ke. Yog peb mob siab, peb yuav tau tig los sib pab, sib kho, tuaj mloog thiab tuaj kawm txog kev zoo, kev phem yav dhau los. Peb haiv hmoob thiaj li yuav vam meej mus lawm yav tom ntej, nyob rau hauv lub xov tooj cua hmoob tig kho hmoob. Peb Hmoob nyob thoob qab ntuj no, peb yuav tuaj kawm thiab koom tes rov los pab peb haiv hmoob tsis hais yav tag los, hnub no thiab yav tom ntej mus ntxiv, lub conference no tsis yog nej tuaj mloog xwb, tab sis nej tseem tuaj kawm tau ntau yam zoo coj mus qhia koj tsev neeg siv mus lawm tom ntej, yog li ntawm thov caw nej tuaj koom nrog peb hauv lub xov tooj cua hmoob tig kho hmoob qhib 24 hrs 7 hnub.

Conference Call: (848)777-1212 ID: 05202