Policy

Tsab Cai Tswj Lub Xov Tooj Cua

 1. Tsis pub tham txog politices rau hauv lub xov tooj cua no
 2. Tsis pub coj lwm tus neeg tuaj tham thiab nrhuav rau hauv lub xov tooj cua hmoob tig kho hmoob no
 3. Tsis pub coj cov qub kev thiab kev cai tshiab tuaj sib nrhuav rau hauv lub xov tooj cua Hmoob tig kho Hmoob no
 4. Txwv cov poj niam (caller)tsis pub muabnws tus xov tooj rau lwm tus neeg hauv lub xov tooj cua no.
 5. Ib xyoo muaj 365 hauv.ib hnub no muaj 24 teev. yog leej twg yuav los tawm tswm yim tham, nws yuav tsum los nyob tos thiab, thiab qhia nws lub npe ua ntej nws tham.
 6. Lub xov tooj cua  no txwv tsis tus caller tuajhais lus phem raucov (Dj)ua tswj lub xov tooj cua
 7. Yog leej twg ua ib tug txwj laug rau lwmlub xov tooj cua lawm(lub xov tooj cua (Hmoob Tig kho Hmoob) yuav tsis txais nws.
 8. Yog leej twg tsis tau kev tso cai los ntawm lub xov tooj cua( hmoob tig kho hmoob) tsis txhob rub cov xov xwm los yog dab neeg coj mus tso rau lwm lubxov tooj cus.
 9. Nyob rau hauv lub xov tooj cua (Hmoob tig Kho Hmoob)Yog  leej twg tham nws tham nws ris nws tus kheej.
 • Lub xov tooj cua yuav tsis nrog nws paub tej lus ntawm ib qho li ntag.

Ceeb Toom

Vam thiab cia siab tias cov npe lus tswj lub xov tooj xov cua (Hmoob tig kho Hmoob )

no yuav pab ua rau tsev neeg hmoob nyob thoob plaw lub nriaj no yuav txawj tig rov los

sib tuav tes, sib hlub, sib hlub, sib pab, sib kho,sib qhia,thiab sib raug zoo mus lawm yav tom ntej.

*Yog leej twg lam tau lam muab lub xov tooj cua (Hmoob tig kho hmoob)covlus thiab dab neeg kaw mus tso rau lwm lub xov tooj cua, tus tswv lub xov tooj cua ntawm yuav nraug foob rau tus code CS9018 nyob rau hauv lub teb chaw U.S.A

Vam thiab cia siab hais tias sawv daws yuav ua raws cov nqe lus hais  tseg los saum no yog koj yuav donation cov me nyuam ces koj

Tsab Cai Tswj Xov Tooj Cua Hmoob Tig Kho Hmoob

 1. Txwv tsis pub tham txog politics los yog kev ua teb, ua chaw rau hauv lub xov tooj cua no.
 2. Txwv tsis pub coj lwm tus neeg tuaj tham thiab rhuav rau hauv lub xov tooj cua no.
 3. Txwv tsis pub coj cov qub kev cai (poj ua tseg, yawm ua cia) thiab cov kev cai tshiab (church) los yog lwm yam tuaj sib rhuav rau hauv lub xov tooj cua no.
 4. Txwv tsis pub cov poj niam caller muab xov tooj rau lwm tus hauv lub xov tooj cua no, uas yam tsis tau kev tso cai los ntawm cov tswj lub xov tooj cua.
 5. Lub xov tooj cua Hmoob Tig Kho Hmoob no qhi 365 hnub, ib hnub muaj 24 teev (hours). Yog ib tug neeg twg yuav los tawm tswv yim tham, nws yuav tsum tau tos lwm tus tham kom tas, qhia nws lub npe tso, nws mam los tham tau.
 6. Txwm tsis pub ib tug twg tuaj tawm tsam los yog hais lub phem rau cov DJ los yog cov tswj lub xov tooj cua no.
 7. Yog ib tug twg ua txwj laug rau lwm lub xov tooj cua lawm, lub xov tooj cua Hmoob Tig Kho Hmoob yuav tsis txais nws los ua DJ los yog txwj laug rau hauv no lawm.
 8. Txwv tsis pub ib tug twg rub lub xov tooj cua Hmoob Tig Kho Hmoob cov laj txheej must so rau lwm lub xov tooj cua uas yam tsis tau kev tso cai los ntawm cov tswj lub xov tooj cua no.
 9. Txhua yam koj tuaj tham nyob rau hauv xov tooj cua Hmoob Tig Kho Hmoob, koj yuav tau lav. Xov tooj cua Hmoob Tig Kho Hmoob yuav tsis lees nres koj tej lus uas koj tuaj tham hauv no.

Hmoob Tig Kho Hmoob ‘s By Law

 1. We do not allow anyone to discuss political issues within this free conference.
 2. We do not allow anyone to discuss other people’s personal matters or issues that will damage their reputation within this free conference.
 3. We do not allow anyone to discuss religious matters that will offend other religions within this free conference.
 4. We do not allow woman callers to give out their telephone numbers on the air without permission from the people who govern this free conference.
 5. This free conference is open 365 days a year, and 24 hours a day. If you want to talk and voice your opinion, you will have to wait for your turn: introduce then talk.
 6. No one has the right to ague or disrespect our DJs and those who govern their free conference while you are on the air.
 7. If anyone is currently a DJ or board member with other free conferences, Hmoob Tig Kho Hmoob conference will not accept him or her to take the same position.
 8. Hmoob Tig Kho Hmoob does not allow anyone to broadcast or transfer its program to other free conferences or radio programs without prior permission from those who govern this conference.
 9. Hmoob Tig Kho Hmoob is not responsible for anything you say within this free conference. You are responsible for all the contents and words you say within this conference.

If anyone has any comments, questions or suggestions about this free conference, Please do not hesitate to contact those who govern this conference.